SUCHO

Krajina a sucho

To, v jakém stavu je naše krajina, ovlivňuje i problémy spojené se suchem. Sucho má mnoho podob. Může jít o nižší úrodu na poli, prázdné studny, suchou trávu nebo vyschlé potoky. Jeho příčiny jsou různé, některé můžeme ovlivnit méně, některé naopak zásadně.

Co je naším cílem

Naším společným cílem je prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability.

Hlavní příčiny sucha:

1) Klimatické cykly

Ty můžeme ovlivnit relativně málo, ať ty dlouhodobé nebo krátkodobé. I v minulosti se střídala sušší období s těmi vlhčími, stejně jako teplejší se studenými. Jedná se o přirozené klimatické cykly.  Možná právě takovouto suchou periodu právě prožíváme. Přesto, nebo právě proto – pokud je krajina v dobré kondici, dovede se s těmito cykly lépe vypořádat, třeba proto, že má větší zásobu vody na „horší časy“ nebo že má dostatek vegetačního pokryvu, který funguje jako přirozená klimatizace a brání jejímu přehřívání.

2) Globální oteplování

Nevíme, jaký máte názor na globální oteplování a to, do jaké míry je zapříčiněno v současné době člověkem. My zastáváme názor, že je lepší jít cestou předběžné opatrnosti a snažit se planetě zbytečně „nezatápět“ zvýšenou produkcí skleníkových plynů. Stejně tak jde ale o to začít obnovovat a dále neničit biologický plášť Země, který funguje jako jedna z klíčových regulací pro udržení teploty na Zemi v hodnotách umožňujících život v celé jeho rozmanitosti. 

3) Menší schopnost krajiny zadržet vodu

Hlavním způsobem, jak krajina zadržuje vodu, je její vsakování do půdy. Mnohem méně jí je ve vodních tocích a přírodních nebo umělých vodních plochách. Ty jsou ale zase důležitým biotopem pro mnoho druhů rostlin a zejména živočichů. Pokrýváním půdy betonem a asfaltem, stejně jako utužením zemědělských půd, se vsakování srážek snižuje. Čím méně je v půdě humusu, tím méně dokáže půda zadržet vodu. O kvalitu půdy jde v první řadě. Stejně je ale důležité obnovit i zaniklé rybníky, tůně a mokřady a tam, kde to bude vhodné, přerušit meliorace, odvádějící z krajiny vodu a na místo umělých kanálů obnovit opět přírodní toky.

 

Jak zadržet vodu v krajině?