O nás

Kdo jsme?

Koalice pro krajinu je neformální sdružení organizací a odborníků, kteří pracují v oblasti ochrany biodiverzity a obnovy krajiny. 

Co je naším cílem

Chceme prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability. Budeme rádi, když se k nám přidáte.

Chceme vrátit 10 % zemědělské půdy přírodě

Chceme změnit systém zemědělských dotací

Chceme získat podporu minimálně 100.000 lidí

Zmenšit velká pole pomocí mezí, keřů a stromů

Obnovit zaniklé potoky, tůně a mokřady

Mít pestré louky a celkově v krajině více života.

Členové Koalice pro krajinu

Čmelák
Čmelák společnost přátel přírody
Read More
již více než 27 let obnovuje konkrétní přírodní lokality v naší krajině. Má za sebou desítky obnovených lokalit, stovky tisíc vysázených stromů a keřů a desítky tisíc žáků a studentů, kteří se zapojili do aktivit organizace.
Sdružení Krajina
Sdružení Krajinaobčanská organizace pro ochranu přírody
Read More
Vyvíjí činnost v několika hlavních směrech: péče o krajinu, ochrana živočichů a rostlin, biologické průzkumy a hodnocení a poradenství a informování veřejnosti. Realizuje projekty jako Regionální luční směs Žďárské vrchy a ThinkGreen Service. Pravidelně působí na území kraje Vysočina a kraje Pardubického.
ZO ČSOP Jaro Jaroměř
ZO ČSOP Jaro Jaroměřochranářská organizace
Read More
Dlouhodobě pečuje o více jak 250 biologicky cenných lokalit o celkové ploše přes 1100 ha. Je také provozovatelem vzdělávacího ekocentra při záchranné stanici pro handicapované živočichy. Působí nejen na území ČR, ale i na lokalitách jiných zemí střední a jižní Evropy.
Česká krajina
Česká krajinaochranářská společnost
Read More
Hlavním cílem společnosti je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Buduje síť nestátních rezervací na území České republiky propojených biokoridory. Snaží se o návrat vyhubených druhů (např. zubr evropský, pratur, či divoký kůň) na naše území.
Servis pro krajinusociální podnik
Read More
Společnost se specializuje na komplexní péči o krajinu a veřejnou i soukromou zeleň, od návrhů řešení, vyhledávání vhodných dotací až po realizaci a zajištění udržitelnosti provedených opatření. Zajišťujeme výsadby stromů, lesnické práce, hloubení tůní, obnovu rybníků a revitalizaci zanedbaných a zdevastovaných lokalit.
IREAS
IREAS Institut pro strukturální politiku
Read More
Institut se zaměřuje na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky. Organizuje vzdělávací kurzy a programy, vydává publikace a metodiky, zpracovává odborné analýzy, studie a evaluace, dodává expertní řešení na míru.
IPUR
IPUR Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.
Read More
Společnost hledá řešení problémů spojených s neudržitelnými vzorci výroby a spotřeby, změnou klimatu a úbytkem biodiverzity. Dalšími aktivitami usiluje o udržitelnou a efektivní veřejnou správu, potírání korupce a klientelismu.
Pražská pastvina
Pražská pastvinapozemkový spolek
Read More
Spolek se zaměřuje na ochranu motýlů a hmyzu jakožto indikátorů zdravé a funkční krajiny. Primárně zajišťuje pastvu převážně chráněných území v jihozápadní části Prahy a okolí. Do Prahy vrací nejvzácnější české motýly. Věnuje se osvětě v oblasti ochrany bezlesí a řídkolesí.
Previous
Next

Jak to může vypadat

Nový prales – spolek Čmelák

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu v severních Čechách již od roku 2004. Čmelák zde přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený,

Louky u Milovic – spolek Česká krajina

Přírodní rezervace Milovice je součástí Evropsky významné lokality Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a