Připomínkujeme Strategický plán Společné zemědělské politiky

společná zemědělská politika EU

SP-SZP je národním dokumentem pro konkrétní naplňování cílů Společné zemědělské politiky EU (nastavení systému zemědělských dotací), jehož návrh je momentálně připravován v gesci ministerstva zemědělství. 

10 % pro přírodu

Považujeme SP_SZP za silný legislativní nástroj pro postupné prosazení závazku vyčlenit 10 % zemědělské půdy pro přírodu, který je v souladu se Strategií EU pro podporu biologické rozmanitosti 2030.

V připomínkách k SP_SZP jsme upozornili jsme na to, že není možné dosáhnout cílů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do r. 2030 pouze dílčími a kosmetickými úpravami stávajících podmínek a navrhli způsob větší podpory dlouhodobých krajinných struktur (DKS), jako jsou meze, remízky, keře, stromy, stromořadí, mokřady…, protože jsou v zemědělské krajině jednou z hlavních podmínek druhové pestrosti, ale také významným faktorem ochrany půdy, vody a dalších funkčních vztahů v krajině.

Zpracovali jsme návrh na zahrnutí podpory DKS do podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, DZES.

 

Protože byly naše připomínky v původní podobě zamítnuty, usilujeme ve spolupráci s dalšími NNO (DUHA, ČSO, Živá voda) o ovlivnění podoby nadstavbového dotačního nástroje – ekoschémat (součástí SP_SZP).

 

MZE mělo SP_SZP zpracovat a odeslat Evropské komisi k dalším připomínkám do konce roku 2021. Finální návrh SP_SZP byl odeslán do EK nakonec v lednu 2022.

Díky společnému tlaku ekologických nevládních organizací včetně Čmeláka spp (za Koalici pro krajinu) zůstala ještě do května 2022 otevřena k diskusi kapitola nadstavbových ekoschémat.

Spolu s Hnutí DUHA, ČSO a Živá voda jsme vytvořili návrh na lepší uchopení ekoschémat

V dokumentu „Nadstavbová ekoplatba – posílený systém neprodukčních ploch“ jsme navrhli systém oceňování zemědělských postupů, který by podpořil environmentální funkce krajiny i biodiverzitu a zároveň nebyl příliš složitý, byl univerzální pro různé typy podniků a vycházel z řešení, která prosazuje MZe.

O možnostech zapracování společného návrhu úpravy ekoschémat dále jednáme.