Co jsou to krajinné prvky?

O krajinných prvcích se dnes v souvislosti se zemědělskou krajinou často mluví, ale někteří netuší, co si pod tímto pojmem představit. V tomto článku Vám to vysvětlíme.

Krajinné prvky jsou přírodní útvary v krajině (mohou být i člověkem vytvořené), které utváří její typický charakter a strukturu. Mají v krajině mnoho funkcí. Zadržují vodu, zvyšují biologickou rozmanitost, tvoří krajinný ráz a estetickou hodnotu krajiny, zároveň mají protipovodňovou funkci… atd. Krajinné prvky se dělí na krajinné prvky v zemědělské krajině (KP) a významné krajinné prvky (VKP).

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Dělí se na VKP ze zákona a VKP registrované. Ze zákona o ochraně přírody a krajiny jsou jako významné krajinné prvky chráněny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Registrovat se pak mohou další významné krajinné prvky, jako jsou mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků. Ty může zaregistrovat příslušný orgán ochrany přírody. Podnět pro jejich registraci však může dát kdokoliv. Pokud tedy víte o nějakém krajinném prvku, který by zasloužil lepší ochranu, můžete podat podnět. 🙂

Krajinné prvky v zemědělské krajině jsou nazývány také ekologicky významnými prvky, protože mají zásadní ekologický význam v krajině. Jsou jimi meze, remízky, průlehy, údolnice, seskupení stromů, aleje/stromořadí, solitéry, biopásy, trvalé travní porosty, mokřady a tůně. Tyto prvky se podle standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 7) nesmí poškozovat. Avšak pro účely lepší ochrany se při splnění podmínek také dají registrovat jako významné krajinné prvky.